Lyckad flytt av sällsynt bagge i Uppsala


För första gången har bibaggen flyttats framgångsrikt. Den sällsynta arten hade blivit bortgrävd om man inte hade flyttat den först. Åsa Hedin, vid Uppsala Kommun, känner inte till att en flytt har lyckats tidigare, och nu har skalbaggarna just börjat komma fram i vårsolen på den nya platsen.

– Det var ju jättekul. Det är roligt när det som vi trodde skulle kunna fungera faktiskt fungerar. Men innan vi riktigt kan jubla måste vi vänta tills nästa år för att se om den har kunnat föröka sig, säger Åsa Hedin, naturvårdsstrateg vid Uppsala Kommun.

Den sällsynta bibaggen är orange, med en svart, rund fläck på varje täckvinge. Den blir drygt en centimeter lång och trivs i varma, solbelysta sandmiljöer.

De trivdes i sandmiljön i Rosendal i Uppsala, och det kände kommunen till. Åsa berättar att både amatörentomologer och allmänhet rapporterar sina observationer till artportalen som är tillgänglig för alla. När husbyggen krävde plats i stadsdelen beslutade kommunen att flytta på skalbaggarna.

Bibaggar behöver vårsidenbin

Eftersom de inte kände till någon lyckad flytt tidigare var de inte säkra på att det skulle fungera. På det närliggande Polacksbacken finns en miljö som de trodde kunde passa bibaggarna, så i augusti förra året grävdes gropar dit stora marksjok innehållande bibaggar och vårsidenbin flyttades. Bina behövs för att baggarna ska kunna reproducera sig.

– Bibaggarnas larver gräver ner sig i vårsidenbinas bon, utvecklas där under året och kommer sedan ut som vuxna skalbaggar. När vi flyttade alltihop gällde det att inte skada bomiljön så mycket. Det är inte så lätt om man använder en stor maskin.

Bibaggen trivs i sandig mark i söderläge, gärna vindskyddat, berättar Åsa. De här naturliga miljöerna blir allt mer ovanliga så på det viset är arten en indikator.

– Den indikerar ju en fin miljö, en sandmiljö med öppna sandytor som inte är så vanlig idag. Förr fanns den mest i sandiga betesmarker där det fanns sandblottor, men idag finns den mest i gamla grustag och vägslänter som är sandiga. Den finns mer i de människoskapade miljöerna idag.

Bevara den biologiska mångfalden

Det är vanligt att en kommun gör någon form av kompensationsåtgärd om de ska exploatera ett område med höga naturvärden, säger Åsa. Men det är inte så vanligt att man flyttar iväg en population.

Det handlar förstås om att bevara mångfalden av arter. Ett av Sveriges miljökvalitetsmål handlar om att bevara den biologiska mångfalden. En orsak till att arter och naturtyper riskerar att försvinna är att gamla brukningsmetoder för jord- och skogsbruk som är gynnsamma för många arter har blivit ovanliga.

Enligt Naturvårdsverket krävs en biologisk mångfald för att ekosystemen ska fungera och kunna rena luften och vårt vatten. Arterna har olika funktioner i systemet och saknas några pusselbitar ökar risken att ekosystemen tar skada av klimatförändringarna, när naturresurserna nyttjas, eller av annan påverkan.

 

Fakta

Sveriges Miljömål – Ett rikt växt- och djurliv

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet:

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."