Orwell visar hur socialister ändrar språket för att ändra historien
Människor passerar förbi en bild av den brittiske författaren George Orwell med texten "Frihet är rätten att säga till människor det de inte vill höra", i Belgrad den 8 maj 2018. Foto: Oliver Bunic/AFP/Getty Images


George Orwell skrev om hur socialistiska regimer genom att skriva om det förflutna och skildra all ihågkommen historia som ondskefull, skulle kunna få till exempel USA:s självständighetsförklaring och andra klassiska texter obegripliga i sina ursprungliga sammanhang. Människor skulle då bli oförmögna att förstå de ursprungliga avsikter som låg bakom dem.

Som ett tecken på hur nära dagens samhälle kommit det Orwell varnade för, så har självständighetsförklaringen som antogs 1776 nu råkat ut för just detta. Med det nya konceptet "hatpropaganda", betecknade Facebooks censuransvariga självständighetsförklaringens text som innehållande ett stötande språk.

För att visa på ironin, låt oss se på vad Orwell förutspådde i sin roman "1984".

"I praktiken innebar detta att ingen bok som skrevs före 1960 skulle kunna översättas i sin helhet. Förrevolutionär litteratur skulle genomgå ideologisk översättning – det vill säga ändras med avseende både på betydelse och språk. Ta till exempel det välkända avsnittet ur självständighetsförklaringen."

Orwell citerar sedan: "Vi ser dessa sanningar som självklara: att alla människor är skapade jämlika; att de av sin skapare har tilldelats vissa omistliga rättigheter och att rätten till liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa;"

"För att säkra dessa rättigheter har regeringar inrättats bland människorna och regeringarna erhåller sina befogenheter genom människornas samtycke."

Med detta uttalande beskrev USA:s grundlagsfäder de sanningar som de ansåg vara obestridliga: att människors rättigheter – och lika möjligheter i världen – ges till människan av deras gudomliga skapare. Och att bland dessa naturliga rättigheter finns rätten att leva, rätten till frihet och rätten att söka lycka.

USA:s grundlagsfäder fastslog att människan inrättar regeringar för att säkra dessa naturliga rättigheter, och att de som regerar får sin makt genom människornas samtycke.

USA:s grundlagsfäder fastslog att människan inrättar regeringar för att säkra dessa naturliga rättigheter, och att de som regerar får sin makt genom människornas samtycke. Detta begrepp i sig självt går emot socialismens, fascismens och kommunismens totalitära treenighet som fick fotfäste i världen under 1900-talet.

Att undergräva totalitarism

I de nutida totalitära systemen får folket sina rättigheter av regeringen – inte tvärtom. Inom dessa system finns inga naturliga rättigheter och det finns ingen skapare bortom regeringens korridorer; lycka finns i pengar och att hänge sig åt omoraliska handlingar, inte genom dygd och anständighet. Den genomsnittliga människan anses vara för dum för att tilldelas frihetens privilegier.

Orwell såg att detta kunde inträffa. Hans fiktiva totalitāra regim var just en socialistisk regim, där "INGSOC" var hans akronym för "Engelsk Socialism".

Orwell fortsätter citera självständighetsförklaringen och noterar meningen: "Att närhelst någon styrelseform motverkar dessa mål så är det folkets rättighet att förändra eller upphäva denna styrelseform och att inrätta en ny."

Med andra ord, om en regim motsätter sig de naturliga rättigheter den beskriver och motsätter sig tanken på att regerandet härrör från "människornas samtycke", specifikt det att upprätthålla dessa naturliga rättigheter, så har landets folk rätt att ändra eller avskaffa den regeringen och bygga upp en ny.

Om den här idén hade vidmakthållits så skulle ingen av de totalitära regimerna på 1900-talet ha varat särskilt länge.

Nyspråk

Med denna förståelse föreställde sig Orwell hur en socialistisk regim skulle hantera sådana subversiva värderingar. Orwells svar var idén om ett regeringsreviderat språk och ett förvrängt system av värderingar som skulle kunna förändra hur människor tolkar information. Inte heller detta är något helt fiktivt, eftersom att ändra hur människor tolkar information är målet med psykologisk krigsföring.

Orwell kallar den här sortens reviderat språk och konstgjorda sätt att uppfatta saker på för "Nyspråk".

För att illustrera hur detta system fungerar förklarade Orwell hur det skulle tillämpas av socialismen för att ändra på hur folk tolkar självständighetsförklaringen. Han sade att med ett dokument som detta så skulle själva begreppen behöva ses som kriminella och "en fullständig översättning skulle bara kunna vara en ideologisk översättning, varmed Jeffersons ord skulle ändras till en panegyrik (överdrivet lovordande) om det fulländade regerandet".

Han förklarade att meningen "alla människor är skapade jämlika" skulle kunna vara en mening som regimen använde, men de skulle ändra den till "alla människor är jämlika" och innebörden skulle tolkas annorlunda för att uttrycka en "påtaglig sanning" till exempel tanken att "alla människor är lika stora, tunga eller starka".

Snarare än att alla ska ha samma möjligheter i livet, så anser dagens totalitära personer att jämlikhet ska genomdrivas på så sätt att varje ansträngning leder till samma likvärdiga utfall.

På samma sätt har betydelsen av "alla människor är skapade jämlika" förändrats i våra nutida system. Vissa tolkar det genom identitetspolitikens lins, att påstådd ojämlikhet mellan raser ska lösas med regeringstyranni för att skapa lika utfall för alla. Snarare än att alla ska ha samma möjligheter i livet, så anser dagens totalitära personer att jämlikhet ska genomdrivas på så sätt att varje ansträngning leder till samma likvärdiga utfall.

Detta avviker givetvis från tanken att människor är "skapade" jämlika av det gudomliga, och att en regering inte bör hämma en individs eller grupps friheter, rättigheter eller "sökande efter lycka", särskilt inte genom storskalig social ingenjörskonst, vilken kategoriserar och reglerar människor utifrån på ras.

Svart-vitt

Idag försöker en del misskreditera självständighetsförklaringen helt och hållet genom att angripa grundlagsfädernas legitimitet och det regeringssystem de skapade för de USA.

Detta bygger på tanken att kritisera det förflutna, ofta ur ett perspektiv modifierat av den socialistiska politiken. Det viktigaste verktyget för detta bland nutida socialistiska akademiker är "kritisk teori", som lär eleverna att tolka hela historien genom det marxistiska filtret baserat på en påstådd kamp mellan "förtryckare" och "förtryckta".

Med detta marxistiska filter blir grundlagsfäderna de "förtryckta" som strider mot "förtryckarna" i Storbritannien, vilket gör dem till kommunistiskt revolutionära figurer i ögonen på människor som indoktrinerats med den här ideologin. Emellertid blir de också "förtryckarna" eftersom de höll slavar, och därigenom misskrediteras alla deras handlingar eller påståenden i ögonen på människor som använder logiken i det här systemet. Genom det här systemet kan uppfattningarna om grundlagsfäderna användas på olika sätt, så som de politiska intressena kräver.

Orwell förklarade också hur det skulle fungera. Han kallade begrepp för "Svart-vitt” och sade: "Liksom så många nyspråksord, har det här ordet två ömsesidigt motsägelsefulla betydelser." När det handlar om en fiende "betyder det en vana att respektlöst hävda att svart är vitt, i motsats till ren fakta," och när det används om en partimedlem "betyder det en lojal vilja att säga att svart är vitt när partidisciplinen kräver detta."

Med andra ord betyder det att människor kan säga att något är dåligt när det passar deras ideologiska intresse. Och att säga att samma sak är något bra när det passar deras ideologiska intresse. Uppfattningen om rätt och fel är inte längre baserat på ett bestämt system av värderingar, utan istället på vad den socialistiska politiken kräver för ögonblicket.

Det här begreppet är kärnan i dagens dubbelmoral inom den socialistiska politiken där någonting är bra eller ursäktligt om det görs av någon från det egna lägret, men ondskefullt och värt oupphörliga angrepp om de görs av deras motståndare. Men, som Orwell förklarade, är det inte ett medvetet system av dubbelmoral, utan i stället en internaliserad tro: "Det betyder också förmågan att verkligen TRO att svart är vitt, och dessutom, att VETA att svart är vitt och att glömma att man någonsin har trott motsatsen."

Dubbeltänk

"Detta kräver en fortlöpande revidering av det förflutna möjliggjord av det tankesystem som verkligen omfattar allt annat, och som är känt i Nyspråk som DUBBELTÄNK", skrev Orwell.

Utan verklig kunskap om det förflutna så kommer en person att tolerera sina nuvarande omständigheter, "delvis för att han inte har några normer att jämföra med."

Orwell förklarade att det att ändra på hur det förflutna uppfattas är en viktig del i socialistisk tyranni. Utan verklig kunskap om det förflutna så kommer en person att tolerera sina nuvarande omständigheter, "delvis för att han inte har några normer att jämföra med."

Han förklarade att ett sätt som socialismen utövar kontroll på är genom att medborgare måste "tro att han har det bättre än sina förfäder och att den genomsnittliga materiella standardens nivå ständigt höjs."

Han skrev: "Men den överlägset viktigaste orsaken till att revidera det förflutna är behovet att skydda partiets ofelbarhet."

"Möjligheten att förändra det förflutna är den centrala principen för Ingsoc". "Man hävdar att händelser i det förflutna inte har någon objektiv existens, utan överlever endast genom det skrifligt dokumenterade och genom mänskliga minnen. Det förflutna är vad helst som finns nedskrivet och som överensstämmer med minnena."

"Och eftersom partiet har total kontroll över all dokumentation och samma totala kontroll över medlemmarnas sinnen och tankar följer därav att det förflutna är vad partiet bestämmer att det är."

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.