Ny studie: Internet-kbt hjälper unga
Tvångssyndrom hos barn och unga
Kbt-behandling via internet, ledd av terapeuter, kan hjälpa barn och unga att snabbare få hjälp vid tvångssyndrom, enligt svensk forskning. Foto: Bewakoof.com Official


Tvångssyndrom hos barn och unga kan leda till psykisk ohälsa senare i livet. Brist på terapeuter gör dock att väntetiden för behandling är lång. En ny svensk studie visar att terapi via internet kan vara en lösning.

Tvångssyndrom, obsessive-compulsive disorder, ocd, börjar oftast i barndomen och enligt Karolinska Institutet drabbas cirka 1-2 procent av befolkningen. Behandling med kognitiv beteendeterapi, kbt, hjälper de flesta unga som söker hjälp. Samtidigt är väntetiden för behandling lång.

Enligt en studie vid Karolinska Institutets Centrum för psykiatriforskning tillsammans med Region Stockholm och Region Västra Götaland kan internetförmedlad kbt ge samma effekt som traditionell kbt. Samtidigt krävdes färre timmar för att hjälpa de unga. Forskarna ser nu möjligheten att korta ner väntetiderna för att få behandling. Studien finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften Jama.

Studien visar att en stegvis behandling med internetförmedlad kbt minskade deltagarnas symptom lika mycket som med traditionell KBT. Vid en uppföljning efter sex månader hade cirka 70 procent blivit mycket hjälpta.

– Fördelarna med den stegvisa behandlingen är att vi lättare kan nå ut till fler barn och ungdomar med tvångssyndrom som behöver hjälp, säger Kristina Aspvall, psykolog och forskare vid Centrum för psykiatriforskning, i ett pressmeddelande.

Tvångstankar och tvångshandlingar

Tvångssyndrom består av tvångstankar och tvångshandlingar. Tankar, bilder och impulser ger obehag, till exempel en oro att man glömt spisplattan på. För att lindra obehaget tar man till tvångshandlingar, som att kontrollera spisen om och om igen.

I studien ingick 152 barn och unga, 8-17 år, som först behandlades under 16 veckor. Medan en grupp fick kbt-behandling digitalt, ledd av en terapeut, hade den andra gruppen fysiska möten med terapeut enligt traditionell kbt. Dessutom kunde familjerna få råd för att stötta barnen i vardagen.

Tre och sex månader efter att behandlingen avslutats följde forskarna upp effekten av behandlingen med avseende på symptom på tvångssyndrom, daglig funktion och depressiva symptom.

Om det efter tre månader behövdes mer stöd fick deltagarna möjlighet till upp till tolv fysiska möten med terapeut enligt traditionell kbt.

Minskad behandlingstid

Terapeuterna ägnade i genomsnitt nio timmar per deltagare i den stegvisa behandlingen och 14 timmar per deltagare som fick traditionell kbt-behandling.

– Med minskad total behandlingstid kan varje behandlare ta emot fler patienter och det kan förkorta väntetiderna. Kbt i ett digitalt format blir därmed kostnadsbesparande för hälso- och sjukvården och resurser kan omfördelas till dem som behöver mer intensiv behandling, säger Eva Serlachius, adjungerad professor vid Centrum för psykiatriforskning, och ansvarig forskare för studien.

Internetbehandlingen implementeras nu på Region Stockholms barn- och ungdomspsykiatriska, bup Internetbehandling.

Gränsen mellan tvångsliknande tankar och idéer och tvångssyndrom går enligt vårdguiden 1177.se när det påverkar hur någon fungerar i vardagen.

Tvångstankar kan kännas svåra att styra och väcker ofta känslor som skam och skuld, vilket kan ge ångest och rädslor. Tvångshandlingar behöver inte märkas utåt utan kan handla om att upprepa vissa ord för sig själv.

Det är vanligt att barn utvecklar tvångssyndrom under perioder med påfrestande händelser. Enligt 1177 kan det finnas en medfödd känslighet.

Man kan söka vård via bup, barnläkarmottagning eller skolans elevhälsa. Svenska ocd-förbundet har mer information och material för självhjälp.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Fakta

Kognitiv beteendeterapi

Samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

Tankar, känslor och beteenden som man tror skapar psykologiska problem ersätts med andra som är mer funktionella. Syftet är att minska symptom och att förebygga att de återkommer.

Kbt grundas på inlärningsteori med tanken att mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, och kognitiv teori som handlar om hur tankar påverkar känslor och beteenden.

Behandlingen omfattar även hemuppgifter där man provar nya förhållningssätt.

Kognitiv teori togs fram under 1960-talet av psykiatrikern Aaron T Beck.

Källa: Socialstyrelsen