Debatt: Granska och utred på nytt de ärenden där barn omhändertagits

Tema: Omhändertagande av barn

Socialstyrelsen sorterar under Socialdepartementet och arbetar bland annat med att göra uppföljningar och utvärderingar. Foto: Bilbo Lantto


I varje enskilt ärende hos de föräldrar som varit i kontakt med oss är förfarandet när man tar barn baserat på inkorrekta slutsatser och verklighetsrepresentationer vilket strider mot vår grundlag regeringsformens 1 kap. 9 § och de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionen i regeringsformens 2 kap. 19 §. Det skriver Sofia Palm och Suleiman från Family United.


Barnkonventionen som både är ratificerad och inkorporerad i svensk rätt tillämpas inte och barnens rätt att komma till tals och få sitt bästa beaktat utifrån de konsekvenser dessa ingripande beslut har för barnen ignoreras.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) finner i sina årsrapporter 2017 till 2021 så allvarliga brister i 67 procent av alla barnavårdsutredningar, att det kan leda till att barn dör, samtidigt dömer kommunpolitikerna i socialnämnderna och även förvaltningsdomstolarna med dessa tjänstemän i 98 procent av alla fall.

Sammantaget dessa övergrepp den största rättsskandalen i Sverige. 

Domstolarna beslutar, men domstolarna är inte tillsynsmyndigheter och utreder därmed inte bristerna i de utredningar som lämnats in av kommunerna. Man har dessutom endast cirka 20 minuter på sig att föra sin talan i domstol. Det är orimligt att en så viktig sak i en persons liv avgörs på 20 minuter.

Det vi vill uppnå är att motverka orättvisor mot familjer och särskilt barnen. De orättvisor vi hänvisar till är när socialtjänsten, familjerätten eller socialnämnden påstår och dokumenterar brister hos en eller båda föräldrarna för att använda dessa med avsikten att separera barn från antingen den ena eller båda föräldrarna.

Vid handläggning och inadekvata utredningar kring utsatta barn hos socialtjänsten finns det fall där barn och föräldrar dör av inkompetensen och oviljan att tillhandahålla den hjälp och det stöd varje medborgare har rätt till. Anledningen till att vi ens har en socialtjänst är för att såsom föreskrivs enligt socialtjänstlagens 2 kap.1 §: att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Det är kommunen som ytterst har ansvar för detta.

I de fall vi varit i kontakt med har ingen fått någon hjälp utan den enda ”vård” är att barnen separeras från sina föräldrar och placeras runt i olika hem. Syskon skiljs näst intill alltid från varandra, skolan missköts, sociala relationer till andra barn tillämpas inte och övrig familj såsom mor- och farföräldrar har ingen talan. Det finns uppgifter där socialtjänsten angriper föräldrar och familj när de säger till sina barn att de älskar och saknar dem. Det är fel enligt socialtjänsten och en brist.

För att få vård utanför hemmet ska vara tillämpbar eller om en förälder helt ska fråntas sitt barn ska det vara fråga om allvarliga och konkreta omständigheter. Det ska inte vara fråga om en subjektiv och oklar risk utan en påtaglig risk, såsom allvarlig psykisk ohälsa, missbruk eller konstaterat psykiskt – eller fysiskt – våld. Att det kan anses vara rimligt att 35 300 barn är placerade utanför hemmet eller att vårdnadstvister ökar explosionsartat där ena föräldern helt förlorar all kontakt med sitt barn och att samtliga av dessa föräldrar har dessa allvarliga brister och vägrar att förändra eller förbättra dessa är inte möjligt, menar vi.

Vi menar även att ansvar måste utkrävas när dessa fel begås. Vi har inte en fungerande tillsyn över våra myndigheter eller domstolar. I dag finns Ivo, JO (Justitieombudsmannen), JK (Justitiekanslern) samt Polisen. Ivo, JO och JK kan i egentlig mening endast klandra myndigheterna. Polisen kan utkräva ansvar. Dessvärre ser vi år efter år att både polisen och åklagarmyndigheterna lägger ner näst intill varenda anmälan om tjänstefel.

Exempelvis anmäldes det fler än 8 500 tjänstefel 2021 enligt Brå (Brottsförebyggande rådet) och noll åtalades.

Det som är anmärkningsvärt är att trots att det i media, hos Ivo, JO och av civilsamhället ständigt uppmärksammas att barn far illa i den sociala vanvården, trots att samtliga riksdagspolitiker i socialutskottet är väl medvetna om den kompetensbrist som föreligger samt hur överbelastade socialsekreterarna är som arbetar över landet, trots konstaterade dödsfall där huvudaktören är just socialtjänsten där små försvarslösa barn som lilla hjärtat och Walter (5 år) dör, så sker ingen förändring. Trots allt detta har ännu inte våra beslutsfattare velat ta i denna som de anser känsliga fråga.

Sammantaget är dessa övergrepp den största rättsskandalen i Sverige.

Demonstrationer mot dessa missförhållanden har nu uppmärksammats runt om i världen. Missnöjet och rädslan att socialtjänsten kan komma in hos familjer och ta barnen sprider sig, för i dag känner de flesta någon som är utsatt, det är naturligt när så stora mängder barn separeras från sina föräldrar. Flera familjer har redan flytt landet och andra planerar att fly. Det tog enligt uppgifter från SVT hela tre dagar att fylla bussen från Ukraina hit eftersom krigsdrabbade ukrainska medborgare var rädda att socialtjänsten skulle ta deras barn. Föräldrar som kommit från krig i Syrien berättar att det varit bättre om de bott kvar i krig med sina barn än att bo i vårt land utan barn.

För att komma till rätta med dessa missförhållanden har vi från Family United och andra föreningar begärt av vår riksdag att granska och utreda våra ärenden på nytt, av en oberoende expert med stöd av en internationell organisation. Vi står enade och fast beslutna om att det är grova överträdelser och tjänstefel samt grovt tjänstefel som begås mot våra barn samt hela familjer.

Sofia Palm och Sulaiman Abualfita - från Family United