Debatt: Hur stor påverkan på världens klimat har Stockholmstrafiken?

Trafikpolitik

Vägval Stockholm ifrågasätter inte klimathotet. Men det är inte värt kostnader och umbäranden för stockholmare att utan märkbar miljönytta försöka rädda världen, menar debattören. Foto: Sofia Drevemo


Den förda trafikpolitiken de senaste åtta åren har skapat sämre framkomlighet med långa köer som följd genom att gator har smalnats av, stängts av, eller att det byggts och ställts ut hinder på gatorna. 10 000 parkeringsplatser är borttagna. Parkeringsplatser för eldrivna fordon gäller i max 3 timmar. Det skriver vice ordföranden för partiet Vägval Stockholm, Lena Rolén.


På många platser i förorterna där det tidigare varit fritt att parkera har styret infört avgifter.

Delar av priset vi dagligen betalar är:

• Ökade pendlingstider för resor till och från arbetet.

• Utarmade möjligheter att åka till eller inom stan för att handla.

• Att butiker läggs ned.

• Problematiskt för företagare att få varor levererade eller göra kundbesök.

• Det blir svårare och svårare att få hem en hantverkare i Stockholms innerstad.

• Familjetransporter som till och från barnens fritids- och idrottsaktiviteter tar längre tid.

• Resor till och från fritidsställen tar längre tid.

• Boende snurrar runt länge för att leta efter parkeringsplatser.

• Inte minst skapar trafiksvårigheterna både vantrivsel och irritation för alla inblandade.

Olusten ökas av att trafikslagen på pin kiv blandas för att försvåra framkomligheten för motorfordon. Det skapar konflikter mellan framför allt cyklister och bilister.

Att delar av resorna väljs bort ses i begränsade kretsar som positivt.

Att delar av resorna väljs bort ses i begränsade kretsar som positivt.

Vägval Stockholm ser inget positivt alls med att barnbarnen inte får träffa mormor eller att dagligvaruhandeln flyttas utanför staden i stora shoppingcenter. Det är ytterligare ett umbärande. Den fria rörligheten är tvärtom både önskvärd och nödvändig för att samhället ska fungera.

Miljövinster, då? Stockholms totala utsläpp från trafik av CO2-utsläpp är enligt statistik från SCB, Trafa, Stockholm stad och ASEK-rapporten endast 0,001 procent (dvs en tusendel av en procent) av världens totala CO2-utsläpp. Det nuvarande politiska målet är att minska utsläppen med 70 procent. Detta motsvarar 0,0007 procent minskade utsläpp. Sätt detta i jämförelse med vilka umbäranden och direkta kostnader denna minimala förändring ger upphov till.

Ett överslag i siffror bara för ökade pendlingstider kan se ut sålunda:

30 minuters extra pendlingstid baserat på medelinkomst per timme dagligen för 200 000 människor ger 30 miljoner kronor i ökade kostnader per arbetsdag, baserat på kostnaden för en medellön i Sverige.

Vi i Vägval Stockholm är övertygade om att samhällskostnaden vida överskrider nyttan både för vår huvudstad, Sverige och världen i stort.

Många stockholmare är trötta på signalpolitik som bedrivs utan konsekvensanalys och kostnad för invånarna i deras vardag. Vägval Stockholm ifrågasätter starkt den förda politiken. Stockholms inverkan på världens klimat är minimal samtidigt som de direkta och indirekta kostnaderna är avsevärda. Stundom undrar vi om det till och med finns andra än miljöskäl för att stänga ner Stockholmstrafiken.

Vägval Stockholm ifrågasätter inte klimathotet. Men det är inte värt kostnader och umbäranden för stockholmare att utan märkbar miljönytta försöka rädda världen. Det finns andra klimatåtgärder vi kan göra som faktiskt gör skillnad. Som politiskt lokalt parti i Stockholms kommun och region vill Vägval Stockholm i stället lägga skattekronorna på att hjälpa våra invånare med att skapa framkomlighet och goda parkeringsmöjligheter. När transporter i Stockholms region sker så smidigt som möjligt ökar samhällets funktionalitet med sparade samhällskostnader, lägre utsläpp och högre livskvalitet.

Lena Rolén - Vice ordförande i det nya partiet Vägval Stockholm