Rapport: Uvens överlevnad fortfarande hotad
Elstolpar, kollisioner med tåg och vägtrafik, råttgift och brist på gnagare är några av hoten mot berguven. Foto: Patrik Olofsson/Birdlife Sverige


Trots stora insatser för att öka populationen av berguv i landet ses uvens överlevnad fortfarande som hotad. Detta på grund av brist på föda, förföljelse, tjuvjakt, miljögifter och farliga elledningar.

Under 2019-2020 gjordes en landsomfattande inventering av berguven, vars sammanställning nu presenteras i en rapport, skriver Birdlife Sverige, på sin hemsida.

Inventeringen visar att berguven sjunkit i antal, speciellt i norra Sverige, sedan man vid milleniumskiftet upphörde med olika projekt bland annat avel och utplantering i naturen. En teori är att bristen på gnagare, berguvens huvudföda, är en av anledningarna till att arten fortsatt har det svårt att överleva.

– Dåliga vintrar med mycket isbildning har varit negativt för många arter av sorkar men även minskning av småjordbruk och förändrad hantering på deponier som har gjort att den bruna råttan, som varit ett lättillgängligt byte för berguven, har minskat säger Thomas Birkö, som är en av författarna till rapporten, i ett uttalande.

Enligt Birdlife är det inte bara bristen på föda som utgör ett hot mot berguvens fortlevnad. Många uvar dör när de sätter sig på elstolptoppar eller kommer i kontakt med oisolerade ledningar, vilket tyvärr utgör en stor fara för hela uvstammen.

– Även kollisioner i tåg- och vägtrafik är ett hot liksom råttgifter, rester av blyammunition i bytesdjur samt den storskaliga förändringen av det svenska skogslandskapet med minskade andel byten, säger Birkö.

Få fågelarter har varit så förföljda och mytomspunna som berguven då deras ungar ser ut som små trollungar. Foto: Patrik Olofsson/Birdlife Sverige

Under första halvan av 1900-talet fanns majoriteten av berguvar i Norrland och färre söderut, men idag är det tvärtom, skriver Birdlife Sverige. Och trots det till synes ökade antalet berguvar i Svealand och Götaland visar även den senaste inventeringen på ett fortsatt minskande antal berguvar i Sverige.

– Dödsfällorna för berguven bland annat i ledningsnätet måste bort och åtgärder tillskapas för att förstärka berguvens födosöksmiljöer som till exempel anläggande av våtmarker där vattensork, som är ett viktigt bytesdjur för berguven, kan trivas, säger Thomas Birkö.

Under de snart 70 år som berguv inventerats kan man se tydliga tendenser. På 1970-talet var pilgrimsfalk, havsörn och berguv alla hårt drabbade av miljögifter som metylkvicksilver, PCB och DDT. Sedan dess har arterna återhämtat sig med hjälp av olika projekt som bland annat innefattat avel och utplantering, och för havsörnens del genom stödutfodring med giftfri föda, skriver Birdlife Sverige.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.