Forskning: ”Tydliga bevis” kopplar tumörer hos råttor till mobilstrålning
En studie som kom 1 november 2018 kopplar cancertumörer i hjärtat hos råttor till mobilstrålning.


En studie på effekterna av mobilstrålning på möss och råttor, gjord av den amerikanska staten, visar "tydliga bevis” på att de radiofrekvenser som används för 2G- och 3G-telefoner orsakade tumörer i hjärtat hos råtthannar.

I studien exponerades 180 råttor och 180 möss för icke-joniserande radiofrekvent strålning som används i nätverk för GSM och CDMA. Exponeringen pågick i nio timmar per dag, i perioder med 10 minuter på och 10 minuter av, sju dagar i veckan under tio års tid.

Resultaten offentliggjordes 1 november och förutom tumörer i hjärtat finns också bevis för elakartade hjärntumörer, liksom godartade och elakartade tumörer i binjurarna hos råtthannar.

Upptäckterna visar ett starkt orsakssamband, enligt det statliga programmet National Toxicology Program (NTP) inom Department of Health and Human Services (HHS), som övervakade studien.

Det som väcker frågor i studien är det dubbeltydiga resultatet hos honorna, både möss och råttor. Förekomsten av cancer hos dem kunde inte korreleras till strålningsexponering. Enligt studien hade de djur som utsattes för strålning en längre livslängd än de i kontrollgruppen.

”Detta kan förklaras av en minskning av kroniska njurproblem som ofta är dödsorsaken hos äldre råttor”, säger ett faktablad om studien.

NTP kunde dock inte säga om strålningen hade någon effekt på råttornas njurar.

Kammare i IIT Research Institute i Chicago, där studien utfördes. Bild: U.S. National Toxicology Program

En liknande studie i Italien, genomförd av det icke-vinstdrivande Ramazzini Institute, hittade en ökad förekomst av en typ av tumörer i hjärtats nervvävnad som vanligen är godartade. De exponerade 2 448 råttor för GSM-frekvenser i över två decennier. GSM är vanligare i Europa än i USA.

Strålningsfrekvenserna i den italienska studien hade en lägre intensitet än de i NTPs studie. Syftet var att mäta miljöeffekterna av mobiltelefoner i jämförelse med exponering på kort avstånd, som att hålla telefonen mot huvudet.

Efter att de första resultaten kom från NTI tidigare i år, men innan de hade granskats, så använde International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) skillnaderna mellan de två studierna för att varna för att man noga bör se till potentiella begränsningar när det gäller relevansen för människor.

”ICNIRP anser att studierna av NTP och Falcioni et al inte ger en konsistent och pålitlig uppsättning bevis som kan användas generellt som en bas för att ändra nuvarande riktlinjer för mänsklig exponering”, säger ett uttalande på deras websida.

För att bemöta kritiken skriver Ronald Melnick, forskare som utformade studien för NTP, att trots att mer forskning kan och bör göras, så är upptäckterna signifikanta för människor.

”Resultat från väl utförda djurstudier har använts och kommer att fortsätta användas för att kvantifiera hälsorisker, inklusive cancerrisk, under olika exponeringsförhållanden för människan. För den allmänna hälsan måste statliga verk använda sig av dessa väl genomförda studier på hälsoeffekter och utfärda tydliga rekommendationer till allmänheten för hur de kan minska exponering för ämnen som är skadliga för hälsan”, skriver han.

NTP-studien beställdes 1999 av Food and Drug Administration för att undersöka påverkan av den ökande användningen av mobiltelefoner i USA.

”För närvarande använder över 80 miljoner amerikaner enheter för trådlös kommunikation (till exempel mobiltelefoner) med ungefär 25 000 nya användare per dag. Det finns nu inte tillräckligt vetenskapligt underlägg för att dra slutsatsen att teknologi för trådlös kommunikation är säker eller att det utgör en risk för miljontals användare”, skriver FDA till NTP i ett brev där de begär studien.

I Storbritannien, Frankrike, Belgien, Ryssland och andra länder uppmanas användare av trådlös kommunikation – särskilt barn – att minimera exponeringen för mikrovågsstrålning.

Men i USA har administratörer för hälsovården tvekat att slå larm. Centers for Disease Control utfärdade 2014 ett offentligt uttalande om att vara försiktig med mobilanvändning, men drog tillbaka uttalandet några veckor senare.

Förra året utformade California Department of Public Health (CDPH) riktlinjer för användare för att minska trådlös strålning, särskilt för barn. De uppgav en möjlig koppling till skador på hälsan, som cancer och minskat antal spermier. Riktlinjerna gick dock knappt igenom. CDPH gjorde rekommendationerna för flera år sedan, men vägrade att offentliggöra dem, tills ett rättsbeslut tvingade fram det.

En internationell grupp med över 240 vetenskapsmän har skrivit ett upprop till FN för att få elektromagnetiska fält (EMF), som omfattar frekvenserna för mobiltelefoni, uppgraderat från klassificeringen ”möjlig humancancerogen” till ”sannolik humancancerogen”.

Uppropet skickades i maj 2015, men inkluderar nu även en sektion med NTP-studiens upptäckter att det finns ”tydliga bevis” för kopplingen mellan höga nivåer av radiofrekvent strålning och cancertumörer i hjärtat på råttor.

Epoch Times reporter Conan Milner har bidragit till rapporteringen.