Forskare om 5G: Därför får vi dubbla budskap om hälsoriskerna - Del 2
Enligt forskare löper barn och unga större risk att få skador av elektromagnetisk strålning. Med de nya, pulsande 5G-sändarna ger varje puls en hög effekt.


Sverige, liksom många andra länder, förbereder för den nya generationens telekommunikation – 5G-tekniken. Men utvecklingen har bromsats i flera länder och forskare och medborgare protesterar. De menar att tekniken innebär stora hälsorisker för allt levande och kallar det ett oetiskt experiment. Samtidigt säger ansvariga myndigheter att man följer gällande gränsvärden, så vad ska man tro?

Utvecklingen till 5G är på gång på många håll i Sverige och i Europa. Tekniken ska innebära snabbare nedladdningstider och en mängd nya tillämpningar genom det så kallade ”Internet of Things” det vill säga tingens eller sakernas internet. Enligt media kommer 5G att förenkla våra liv på många sätt.

Under 2019 ska Umeå bli Sveriges första 5G-stad. För att ge allmänheten mer information och möjlighet att ställa frågor om vad 5G-teknologin innebär ordnade Evelin Gyllenram, boende i Umeå, tillsammans med Elöverkänsligas förening i Västerbotten ett seminarium med läkare och forskare den 10 april i Umeå.

Åhörare vid seminariet vid Umeå universitet lyssnar till professor emeritus Rainer Nyberg, den 10 april 2019. Foto: Kristina S Alfjorden

Skadligt eller inte? Vi får olika budskap från olika håll. Under seminariet gav forskarna olika skäl till att uppfattningarna om hälsoriskerna är så olika.

Läs del 1 här.

Biologiska effekter

En ny EU-rapport utreder installationen av 5G i Europa. Vad gäller hälsoaspekten lämnas det öppet i rapporten eftersom det inte är utrett ännu. De skriver att:

"En avsevärd oro har uppstått kring den möjliga påverkan på hälsa och säkerhet som är ett resultat av den potentiellt mycket högre exponeringen för radiofrekvent elektromagnetisk strålning från 5G." (artikelförfattarens översättning)

I rapporten förklarar de att den ökade exponeringen inte bara kommer från de högre frekvenserna utan också från att olika signaler kan sammanfalla och läggas ihop, genom deras dynamiska natur och komplex interaktion mellan olika signaler.

Hälsa och säkerhet är ifrågasatt på grund av den höga strålningen från starka pulser och olika signaler kan sammanfalla och interagera. På så sätt kan pulserna bli mycket högre än de medelvärden som man mäter.

- Lennart Hardell, professor

– Hälsa och säkerhet är ifrågasatt på grund av den höga strålningen från starka pulser och olika signaler kan sammanfalla och interagera. På så sätt kan pulserna bli mycket högre än de medelvärden som man mäter (på en skål med vatten). Sådant här är inte utrett ännu, sade Lennart Hardell, professor och tidigare överläkare vid Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

Även Rainer Nyberg, professor emeritus, föreläste vid seminariet i Umeå och berättade om en forskningsrapport av Lauri Puranen, forskare vid Finlands Strålsäkerhetscentral (motsvarande svenska SSM). I rapporten avslöjar Puranen att de digitala pulserna från trådlös teknik är ”hundratusentals gånger kraftigare” än de ”medelvärden” som STUK redovisar. Puranen antyder att det är missvisande att enbart ange medelvärden och att det är de kortvariga pulsernas styrka som borde anges.

Nyberg ställde frågan varför man då bara redovisar medelvärden, vilka döljer de 100 000 gånger högre pulserna.

Även bakterier påverkas av den elektromagnetiska strålningen.

Enligt forskarna ger radiofrekvent strålning många biologiska effekter, även på djur och växter. Umeå universitet och universitetssjukhus blir det första området i Umeå där 5G-sändare sätts igång, enligt projekt Umeå 5G. Med 5G på ett universitet, hur ska man utvärdera de forskningsstudier som görs på levande organismer när man dessutom har en påverkan av radiofrekvent strålning? Och vilka kan effekterna bli i en sjukhusmiljö?

– Att införa 5G på sjukhus är tveksamt eftersom signalen påskyndar cancer och det är något som är klart visat, sade Hardell.

Mikko Ahonen, fil.dr och forskare inom riskhantering och bioelektromagnetism, var en annan av föreläsarna vid seminariet. Han ser en fara i att sjukhus- och forskningsmiljöer utsätts för elektromagnetisk strålning med millimetervågor, som kommer att användas med 5G-tekniken.

– Millimetervågor påverkar bakterier och jag är överraskad att man gör tester [av 5G] på sjukhuset, sade Ahonen.

När strålningen förändrar bakterier kan det ge upphov till ett större problem med resistens mot antibiotika, vilket får konsekvenser för patienterna, berättade Ahonen.

När strålningen förändrar bakterier kan det ge upphov till ett större problem med resistens mot antibiotika, vilket får konsekvenser för patienterna, berättade Ahonen.

Det kan också bli problem när man forskar på till exempel bakterier och de samtidigt utsätts för strålning som påverkar dem, sade han. Hur kan man då bedriva vetenskaplig forskning?

Mikko Ahonen föreläste i Umeå den 10 april 2019. Foto: Kristina S Alfjorden

Djurstudier

I en stor, italiensk djurstudie från 2018, utsattes råttor för strålning från en antenn. I praktiken handlar det inte om en enda antenn, utan om flera antenner och strålning från flera källor, sade Ahonen. Resultatet av den här studien var tumörer på hjärtat.

En amerikansk studie på råttor visade effekter av mobiltelefoner på maximal styrka. Resultatet var även här hjärttumörer och expertpanelen klassar det som ”clear evidence of cancer”.

– Vi vet inte allt, men vi borde vara försiktigare, sade Ahonen.

Vid tidigare epidemiologiska studier på risker med TV- och radiosändare har man sett leukemi och lymfom i de flesta studier. Studier på hälsoeffekter från mobila basstationer visar också på risker, men för att förstå mer om riskerna borde fler epidemiologiska studier bekostas, sade Ahonen.

Han refererade också till en mängd studier som visar på skador på bin, fåglar och växter som ett resultat av radiofrekvent strålning.

Jag är kanske mest bekymrad över bina.

- Mikko Ahonen, forskare

– Jag är kanske mest bekymrad över bina, sade han.

Psykisk ohälsa

Lena Hedendahl är tidigare distriktsläkare och arbetar nu som forskare. Vid seminariet berättade hon om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Statistiken visar att den ökar och speciellt när det gäller depression och ångestsyndrom. Även ADHD och sömnsvårigheter ökar bland barn och unga.

Forskaren och läkaren Lena Hedendahl berättade om den ökade psykiska ohälsan bland unga och kopplingen till den ökade användningen av mobiltelefoner. Foto: Kristina S Alfjorden

Med åren har sömnsvårigheter krupit ner i åldrarna. Folkhälsomyndighetens studie visar att 15-åringar tidigare hade problem med sömnen, men för fyra år sedan berättade även 13-åringar att de hade sömnsvårigheter och nu finns det också bland 11-åringarna, sade Hedendahl.

Andra psykiska besvär som också ökar är nedstämdhet, irritation och nervositet. Dessutom har andra hälsoproblem ökat de senaste åren bland barn och unga, som huvudvärk, magont, ryggont och yrsel.

En titt på hur samhället har förändrats på senare tid visar att unga nu sitter mycket framför en skärm. De rör mindre på sig, de sitter vid skärmarna på kvällstid, får mindre tid att sova, kan få svårare att somna och dessutom har många mobilen under kudden och blir störda av uppdateringar under natten. Det finns också nätmobbing som påverkar de unga, sade Hedendahl. Därtill bestrålas hjärnan hela natten av att mobilen strålar när den uppdaterar olika appar som Facebook, Snapchat etcetera.

Hedendahl berättade att vanliga symptom på överkänslighet mot mikrovågor och från el är sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, trötthet, dåligt närminne, koncentrationssvårigheter och hjärtpåverkan.

Växande och omogna celler är mycket känsligare för radiofrekvent strålning och har sämre tillvänjningsförmåga i jämförelse med färdigvuxna celler.

Växande och omogna celler är mycket känsligare för radiofrekvent strålning och har sämre tillvänjningsförmåga i jämförelse med färdigvuxna celler, sade hon. Studier på djur visar att blodhjärnbarriären öppnas vid exponering för mikrovågsstrålning och molekyler som inte ska kunna komma in i hjärnan går in och gör skada.

Vid en studie där råttor utsattes för en DECT-telefon respektive GSM-telefon under gränsvärdet i åtta månader visade det sig att en tredjedel av proteinerna i hjärnan påverkades. Dessa proteiners funktion är bland annat DNA-reparation, ämnesomsättning och minneslagring.

– När det gäller mekanismer som påverkas av elektromagnetisk strålning så finns det mycket forskning på det och det kommer mer varje vecka, från hela världen, sade Hedendahl.

Ett exempel är kalcium-jonkanalerna i cellernas hölje som påverkas av mycket små spänningar. Den radiofrekventa strålningen har inte tillräckligt med energi för att skada bindningarna mellan DNA-molekylerna, men DNA-reparationsförmågan kan försämras av ett kalciumöverskott, resultatet när kalcium-jonkanaler inte fungerar som de ska.

– Följden blir att de skador som sker hela tiden i cellerna inte kan lagas som de ska, sade hon.

Mobiltelefoner

Hedendahl berättade också att det finns studier på hur människor påverkas av mobilstrålning. Forskare har då sett att hjärtat påverkas, sömnen, spermiekvaliteten, immunförsvaret och viktiga signalsubstanser som adrenalin, noradrenalin och dopamin.

I en studie undersöktes fostrens påverkan av att den gravida mamman pratade i mobiltelefon. Forskarnas rekommendation blev att mamman inte bör prata några längre stunder i mobiltelefon.

Mobilindustrin säger att högfrekventa vågor, som de som är aktuella vid 5G, stoppas av huden men studier visar att huden påverkas eftersom här finns ytliga nerver och dessutom kan svettkörtlarna som finns överallt på huden verka som antenner. När man svettas kan strålningen tränga djupare in i kroppen, förklarade hon.

Kroppen har kompensationsmekanismer som hjälper kroppen att fungera som den ska, men hur mycket klarar den?

Kroppen har kompensationsmekanismer som hjälper kroppen att fungera som den ska, men hur mycket klarar den?

– Frågan är, med den ökande strålningen som blir om det här genomförs med självkörande bilar, bussar, tåg, internet of things, där allt är uppkopplat – även kylskåp och ugnar och rentav babyblöjor – att det blir så stora mängder att bägaren kommer att rinna över, för fler än det är nu, sade Hedendahl.

Nyberg berättade om en studie på råttor från 1977, som varit hemligstämplad till 2012. Den summerar skador från millimeterlånga radiovågor. Råttorna exponerades för 10 W/m2 i 15 minuter per dag i 60 dagar. Forskarna rapporterade om skador på nerver och blodkärl. Bland annat skadades nervtrådarnas skyddande myelinskikt. Hjärta, lever, njure och mjälte påverkades, liksom funktioner hos centrala nervsystemet och immunförsvaret. De såg också att råttorna fick minskad energi, vilket gör att alla kroppsfunktioner hämmas.

I experimentet utsattes råttorna för elektromagnetisk, vågformig strålning. Då bör man veta att effekten blir mycket starkare och skadorna därmed blir större eftersom 5G använder pulser (av/på/av/på) istället för ”sinusvågor” som i råttexperimenten, sade professor Nyberg.

Vidare berättade han om framtida följder för oss människor och tog som exempel en gravid mamma som sitter med en iPad på magen. Om en skada på DNA i en äggcell hos flickbebisen inte lagas kommer det att föras vidare till flickans barn, och så vidare. Kanske är flickan frisk, men hennes barn kommer att födas deformerat.


I en dal i Spanien finns en mängd stork-kolonier. Biologen Alfonso Balmori gjorde observationer av storkarna. Ett företag placerade en mobilmast mitt i en stork-koloni i dalen. Inom 200 meters radie fanns 30 storkbon. Under fem veckor låg storkarna på äggen och under den tiden kunde sändarna alltså knappast värma äggen, sade Nyberg. Eventuella biologiska effekter uppstår därför helt utan annan uppvärmning än den ruvande storkens.

I tolv av storkbona inom 200 meter föddes inte en enda levande unge. Det betyder att 40 procent av ungarna dog. Flera av de överlevande hade färgfel, eller så var en vinge eller en fot vanskapt. Den elektromagnetiska strålningen hade alltså påverkat äggens DNA så att ungarna blev vanskapta eller dog innan kläckningen.

– Det kan vi vänta oss i Umeå också. Inte bara bland fåglar utan också bland djur och människor. Vem skall betala? Den internationella principen Polluter Pays Principle säger att den som förgiftar eller förstör ska betala.

Vad säger lagen?

Enligt Umeå 5Gs webbsida är Umeå ett verklighetslabb där nya tekniklösningar ska testas direkt i Umeåbornas vardag.

"Givetvis under mycket säkra former och med deltagare som frivilligt vill engagera sig."

Evelin Gyllenram, boende i Umeå, vill att medborgarna ska få mer information om 5G och hur tekniken påverkar oss. Här vid en manifestation i Umeå, 6 april 2019. Foto: Kristina S Alfjorden

Initiativtagaren till seminariet, Evelin Gyllenram berättade att Umeåborna inte har blivit informerade om experimentet.

– Umeborna är ju inte tillfrågade och vi har inte fått en chans att säga nej. Nu är det nästan för sent, vi vet ju inte hur långt de har kommit.

Enligt hemsidan kommer svenska lagar att följas:

"För att undvika missförstånd vill vi också passa på att återigen betona att projektet givetvis kommer att följa alla de regler och riktlinjer för teknik, miljö och strålning som finns uppsatta enligt svensk lagstiftning."

Men projektet bryter mot flera nationella lagar och EU-lagar. En av dem är Nürnbergkonventionen som innehåller tio punkter som gäller vid experiment som involverar människor. Bland annat krävs individens samtycke, resultaten ska ge nytta till samhället och experimentet ska vara noga planerat. Experimentet ska baseras på resultat av djurexperiment och etablerad medicinsk kunskap. Vidare gäller att ”Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att även osannolika risker undviks”. Det ska utföras endast av vetenskapligt kvalificerade personer och ”Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger”.

En annan är miljöbalken. Enligt SSM räknas 5G som miljöfarlig verksamhet och här gäller gäller miljöbalkens och strålskyddslagens försiktighetsmått och aktsamhetsregler. Enligt svensk miljölagstiftning gäller att om det finns skäl att anta ”olägenheter”, vilket det finns i mycket stor omfattning (se referenslista) ska försiktighet gälla. Om det finns risk för att verksamheten kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet, vilket det finns, (se referenslista) får verksamheten inte beviljas/bedrivas.

Miljöbalkens 2:a kapitel § 10:

"Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet."

När man gör försök på människor måste man först få etiskt tillstånd, man måste ha informerat om risker och få skriftligt tillstånd från alla som deltar. Men här är det påtvingad, helt ofrivillig exponering av hela befolkningen.

- Lennart Hardell, professor

– När man gör försök på människor måste man först få etiskt tillstånd, man måste ha informerat om risker och få skriftligt tillstånd från alla som deltar. Men här är det påtvingad, helt ofrivillig exponering av hela befolkningen, sade Hardell.

Rainer Nyberg sade att om det finns jurister som vill ställa myndigheterna och regeringarna till svars så måste de följa lagarna.

– Sverige är ett rättssamhälle och om vi ställer myndigheterna mot lagarna så måste de följa dem. Det här är inte lagligt.

Man kan vidta olika åtgärder och i Tyskland har deras Bundestag, motsvarande vår riksdag, fått ta emot ett medborgarinitiativ tillsammans med 53 000 namnunderskrifter, sade Nyberg.

Fotnot: Sedan seminariet anordnades i april har projekt Umeå 5G gått ut med att de kommer att bjuda in till informationsmöten under 2019 "för att möta eventuella frågor och funderingar som finns om satsningen".

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.

Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd!

Här ser du hur du kan stödja oss.