Systemiskt inflammationsresponssyndrom – möjlig orsak till många sjukdomar
Exponering för giftiga mögelvarianter är en potentiell orsak till sjukdom
Läkare kan ha svårt att diagnosticera olika tillstånd för att kunna ge en meningsfull behandling. I vissa fall kan mögel vara en faktor. Foto: Engin Akyurt/Pixabay


Varje år lider tusentals amerikaner av en sjukdom som påverkar deras dagliga funktion. De skickas från läkare till läkare utan att få en tydlig diagnos. Även om det kan finnas olika orsaker bakom dessa odiagnostiserade sjukdomar, kan vissa av dessa patienter lida av Systemiskt inflammationsresponssyndrom (SIRS).

SIRS är en komplex och kontroversiell sjukdom som orsakas av immunförsvaret efter exponering för en organism som producerar ett toxin, även känt som ett biotoxin. De olika systemen som påverkas av detta syndrom är många, bland annat hjärnan, tarmsystemet, olika hormoner och det muskuloskeletala systemet.

Enligt de som arbetar med SIRS-patienter kan biotoxiner producera en mängd olika symtom, bland annat hjärndimma, trötthet, matsmältningsbesvär och kronisk smärta. Immundysfunktionen uppstår när kroppen inte kan ta bort biotoxinet, vilket sedan kan orsaka ett tillstånd av kronisk inflammation.

Även om toxicitet från mögel har fått publicitet är det viktigt att notera att dessa toxiner kan komma från andra organismer, bland annat patologiska tarmmikrober, borrelia, kroniska virusinfektioner, sinusinfektioner (bihåleinfektioner) och andra källor.

SIRS diagnostiseras ofta som fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, irritabelt tarmsyndrom (IBS), stress, allergier och depression.

När den här inflammatoriska problematiken börjar kan det krävas omfattande behandling för att återfå patientens välbefinnande. SIRS diagnostiseras ofta som fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, irritabelt tarmsyndrom (IBS), stress, allergier och depression.

Lagrat biotoxin

Termen SIRS myntades 1997 av Dr Ritchie Shoemaker efter en undersökning av en "mystisk sjukdom" hos invånarna i östra Chesapeake Bay. Detta efter ett Pfiesteriautbrott i den lokala fiskpopulationen. Under de följande decennierna har han ägnat mycket av sin karriär till att bättre karakterisera mekanismen, diagnosen och behandlingen av denna mångfacetterade och multisystemiska störning.

Shoemakers resultat har ifrågasatts, men han har försvarat dem och fortsätter att publicera sin forskning i vetenskapliga tidskrifter. Han har också utbildat läkare i identifiering av SIRS och implementeringen av sitt behandlingsprotokoll i 12 steg.

Biotoxiner är små molekyler som produceras av mikrober som kan orsaka sjukdom när de kommer i kontakt med kroppsvävnaderna. På grund av sin lilla storlek rör de sig lätt från cell till cell och lagras i fett och nervvävnad. Den viktigaste punkten i behandlingen är att identifiera och ta bort källan till biotoxinet om möjligt. Även när detta görs framgångsrikt kan vissa patienter fortsätta att vara sjuka i månader till år på grund av det ackumulerade biotoxinet som lagras i kroppsvävnader.

Diagnosticering

På grund av den allmänna karaktären hos de symptom som patienterna har är diagnosen komplex. Medan vissa symtom som trötthet, koncentrationssvårigheter och depression är vanliga, kan andra symptom vara minst lika olikartade, som till exempel ökad törst, ledvärk, dimsyn och tarmproblem. På grund av detta breda spann av symtom är det svårt att diagnosticera SIRS och läkare missar den ofta, såvida de inte har utbildats särskilt för att leta efter det.

Man har dokumenterat en mycket objektiv uppsättning laboratorieavvikelser som indikerar vissa speciella typer av immundysfunktion och kronisk inflammation som är unik för SIRS. För att ställa diagnosen SIRS behövs en specifik uppsättning kriterier som kombinerar de subjektiva kliniska symtomen och de objektiva laboratorieavvikelserna.

De neurotoxiska effekterna av långvariga, och allvarliga fall av SIRS kan nu avbildas med magnetresonansteknik. Då använder man ett datorprogram som heter NeuroQuant. Programmet ger mycket exakta mätningar av olika hjärnregioner som kan vara mindre eller större än normalt på grund av bestående exponering för biotoxinet.

Behandling

Behandlingen består främst av omfattande livsstilsförändringar, tillskott och användning av medicinering eller hormoner vid behov.

Det första och viktigaste steget i behandlingen är att om möjligt ta bort källan.

Det första och viktigaste steget i behandlingen är att om möjligt ta bort källan. Vid mögeltoxicitet innebär detta vanligtvis arbete och kostnad för att ta bort mögelangrepp från bostaden eller i en del fall att till och med lämna hemmet.

I de fall där den biotoxinproducerande organismen finns i kroppen, betyder "avlägsnande av källan" utrotning av den ansvariga organismen. Borrelia och andra fästingburna mikrober kan vara en orsakande budbärare i SIRS.

När det väl har uppnåtts är nästa steg i alla fall att rensa ut det befintliga biotoxinet ur kroppen medan man försöker lugna inflammationen och bättre reglera immunsystemet.

I ett stegvis tillvägagångssätt där framgången för en behandling blir grunden för nästa, kan patienten långsamt komma tillbaka till sitt tidigare hälsosamma tillstånd.

Kontroversiellt

Många praktiserande läkare som behandlar patienter med SIRS misstänker att den kan spela en orsakande roll i utvecklingen av kroniska tillstånd som ASD (autism), Alzheimers och vissa autoimmuna sjukdomar, även om detta är spekulationer och saknar vetenskaplig grund.

SIRS bör alltid vara ett diagnostiskt övervägande hos patienter som uppvisar sjukdomar i flera system utan en klar orsak.

Vissa forskare inom medicin tvivlar på förekomsten av SIRS och erkänner inte de långsiktiga effekterna av lågintensiv exponering för biotoxiner eller mögel.

Vissa forskare inom medicin tvivlar på förekomsten av SIRS och erkänner inte de långsiktiga effekterna av lågintensiv exponering för biotoxiner eller mögel. En del av motsägelserna till om detta problem verkligen existerar beror på det faktum att vissa människor har helt olika symtom efter exponering för samma toxiner – även inom samma hushåll.

Å ena sidan kan den här variationen enkelt förklaras med individuell variation av sjukdom. Mer specifikt kan det förklaras av skillnader i variationer hos transplantationsantigener (HLA). Vissa HLA-typer har visat sig reagera mycket dåligt på exponering för biotoxin. Studier av internationella HLA-register fann att upp till 24 procent av befolkningen var mottagliga för mögeltoxiner och 21 procent av befolkningen var mottagliga för borreliatoxiner. Två individer i samma hushåll med samma exponering men olika HLA-typer kommer alltså att ha mycket olika respons på exponering.

Trots återkopplingen från tusentals framgångsrikt behandlade patienter och två decennier av liknande återgivna medicinska tidskriftsartiklar som dokumenterar dess existens och behandlingsutveckling, anses SIRS fortfarande vara ett kontroversiellt ämne inom konventionell medicin.

En ökad medvetenhet hos patienter och vårdpersonal om att SIRS existerar och kan behandlas framgångsrikt har ökat under det senaste decenniet, men ett fullständigt godkännande från det konventionella medicinska etablissemanget och sjukförsäkringsbolagen väntar fortfarande.

Stort tack till Dr Jennifer Smith på Silver Tree Wellness, som tillhandahöll information för att förbereda den här artikeln.

Armen Nikogosian är läkare och praktiserar funktionell och integrativ medicin vid Southwest Functional Medicine i Henderson, USA. Han är certifierad i internmedicin och medlem i Institute for Functional Medicine och the Medical Academy of Pediatric Special Needs. Hans fokus ligger främst på behandling av komplexa medicinska tillstånd med en särskild tyngdpunkt på autismspektrumtillstånd hos barn liksom kroniska tarmbesvär och autoimmuna tillstånd hos vuxna.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.