Krönika: Kommunismen förvrider lagen i väst: Fallet USA - Del 30

Hur kommunismens spöke styr världen

Tavlan av Howard Chandler Christy föreställer signeringen av den amerikanska konstitutionen år 1787. Foto: Public Domain


Del 30. (Läs del 29 här)

Precis som inom andra facetter av samhället så har även den västliga uppfattningen om lagstyre undergrävts av kommunismens spöke. I fria länder är målet att omstörta lagens moraliska grund, att förvrida vad som är rätt och fel, ta makten över lagstiftningen och rättsskipningen och därmed omsätta sina egna normer i praktik.


Kommunismens inflytande över lagstyret finns över hela västerlandet. Den här delen i artikelserien undersöker erosionen av de rättsliga institutionerna i USA.

Allt eftersom kommunistpartier och deras olika följare världen över har främjat ateism har kopplingen mellan lag och gudomliga principer brutits. Lagens anda började röra sig bort från att upprätthålla rättvisa till att uttrycka politiska intressen och ideologier. Lagen har i stort sett reducerats till ett instrument för hämnd, förlikning, köpslående och fördelning av olika sorters förmåner. Det här öppnade dörren för dem som förgiftats av kommunismen att stifta lagar för att underminera samhället.

Modern liberalism och progressivism förkastar traditionell tro och moraliska omdömen. Den betraktar moral som en sekulär överenskommelse som förändras allt eftersom samhället utvecklas. Giftermål ses därför som ett enkelt kontrakt mellan två människor. Erkännandet av samkönade äktenskap baseras på premisserna frihet och framsteg, men de här premisserna är alltså formbara, vilket innebär att lagen oundvikligen kommer att förvridas.

Modern liberalism och progressivism förkastar traditionell tro och moraliska omdömen. 

Liberalism och progressivism har separerat den traditionella moralen från rättvisan. Det här kunde man se i en bedömning i abortfrågan som USA:s högsta domstol gjorde 1992. Tre domare skrev: ”Somliga av oss finner som individer att abort är anstötligt för våra mest grundläggande moralprinciper, men det får inte styra vårt beslut. Vår plikt är att definiera allas frihet, inte att genomdriva våra egna moraliska uppfattningar.

Med andra ord prioriterar lagen frihet över moral, och skiljer på värdena frihet och moral. Men frihet, såsom den etablerades av USA:s grundlagsfäder, är något som man ansåg kom från ”Skaparen”, som det står i självständighetsförklaringen, alltså baserat på en traditionell, religiös syn på världen. Det man gör numera är alltså att öka olika så kallade friheter i strid med denna ursprungliga tanke.

Att ta makten över lagstiftningsprocessen

Innan en ny lag träder i kraft i USA går den igenom olika steg. Politiker skriver utkast, andra politiker ger sitt stöd, och domstolar ger utlåtanden, bland annat. Under den här processen kan personer eller grupper inom akademin, media, rättsväsende och till och med underhållningsindustrin utöva påverkan på hur lagen skrivs.

Kommunismen har olika representanter i samhället som utövar kontroll över lagstiftningsprocessen. Politiska lobbyorganisationer har gjort sitt bästa för att fylla myndigheter med vänsterorienterade personer. Inom rättsväsendet blir de domare, åklagare eller fyller andra roller.

Presidenter gör allt för att utse domare till Högsta domstolen som delar deras uppfattningar. De kan sedan använda sitt inflytande för att förvrida rättssystemet. Annars kan presidenten även använda sin exekutiva makt för att gå runt rättssystemet. Historiskt har liberala amerikanska presidenter till exempel benådat fler personer. Obamaadministrationen omvandlade 1 385 domar och benådade sammanlagt 212 personer, vilket är den högsta siffran sedan president Harry Trumans administration på 40-talet. I en av sina sista handlingar som president innan han lämnade Vita huset omvandlade Obama 209 domar och benådade 64 personer. De flesta som benådades var personer som begått drogrelaterade brott där våld inte var inblandat. Ett undantag var dock den person som hade dömts för att ha läckt 700 000 hemliga militära dokument. Genom presidentens benådning släpptes den här personen efter att ha avtjänat mindre än sju år av sitt 35-åriga fängelsestraff.

Presidenten har den konstitutionella makten att benåda, men om den överanvänds arbetar den mot själva lagens syfte, vilket är att bestraffa felgärningar och skydda laglydiga medborgare.

1954 introducerade senatorn Lyndon Johnson, som senare blev president, ett tillägg som blev känt som the Johnson Amendment. Enligt det får icke vinstdrivande organisationer, såsom kyrkor, inte ägna sig åt vissa aktiviteter. De som bryter mot dessa regler kan bli av med sin skattebefriade status. På grund av detta har en del kyrkor instruerat sina präster att undvika vissa känsliga politiska ämnen när de talar från predikstolen, som abort, homosexualitet, dödshjälp, stamcellsforskning och liknande.

Kommunismen påverkar även politiska grupper för att förändra rättssystemet genom val. I USA väljs distriktsåklagare av folket, och en sådan distriktsåklagare som hade progressiva grupper i ryggen sparkade 31 åklagare under sin första vecka på jobbet. Han begärde ett slut på ”massfängslanden” och beordrade resten av sina anställda att sluta åtala personer för marijuanainnehav. Det finns liknande fall från flera delstater. Ordföranden för åklagarnas fackförbund sade att effekten av det här var som att uppmana åklagarna att välja och vraka bland vilka lagar de skulle upprätthålla. Han menade att det var ett väldigt riskfyllt fenomen när valda befattningshavare ombads att ignorera lagar som de hade svurit att upprätthålla.

Amerikanska högsta domstolen i Washington DC. Domstolar i allmänhet och högsta domstolen i synnerhet har stor makt över amerikansk politik. Foto: JSamuel Corum/Getty Imagesto: JSamuel Corum/ Getty Images

Domare har i USA också befogenhet att stoppa ordrar från departementen. Till exempel ger amerikansk migrationslagstiftning presidenten rätt att neka utlänningar inträde till landet i nödsituationer. Men somliga liberalt sinnade domare ansåg att ett inreseförbud som dåvarande presidenten Donald Trump införde var religiös diskriminering. Deras domar försenade förbudet med fyra månader, tills Högsta domstolen godkände presidentens order.

Även advokater har stor påverkan på domar. Ett visst advokatförbunds politiska inriktning kan ha en direkt påverkan på om en viss lag kan upprätthållas. Ett amerikanskt advokatförbund som har nationell närvaro har en grundare som enligt egen utsago är socialist, tror på gemensamt ägande, och vars slutgiltiga mål är att etablera kommunism. Föreningen har tiotusentals medlemmar landet över och en årsbudget på hundratals miljoner dollar. Det driver processer för att stödja sådant som samkönade äktenskap, homosexuellas rättigheter att adoptera och utökade aborträttigheter.

Personer med en liberal, progressiv agenda sitter på nyckelpositioner över hela USA, och de dominerar akademin, media och olika sociala rörelser. Det här har gjort att kommunismens spöke kastar en allt längre skugga över lagstiftning och rättsskipning.

Förvridna lagtolkningar

Inom traditionell religion betonas vikten av personligt ansvar. I Hesekiels bok i Bibeln beskrivs hur fadern och sonen inte är ansvariga för varandras handlande. I traditionell kinesisk tro talar man om att godhet föder godhet och att ondska straffas av himlen.

Frihet betyder ansvar. En människa har rätten och friheten att välja sina idéer, vad han säger och vad han gör, men han är också ansvarig för sina val. När en person begår brott ska han straffas. Men enligt det progressivistiska tänkandet så skyller man på sociala förhållanden eller särskilda personliga förhållanden för att låta brottslingar undandra sig straff.

En människa har rätten och friheten att välja vad han säger och vad han gör, men han är också ansvarig för sina val.

Gud är närvarande överallt i amerikanskt liv. Landets motto kan översättas som ”Vi sätter vår tro till Gud”, och den frasen finns till och med på dollarsedlarna. USA:s självständighetsförklaring beskriver Gud som Skaparen, och slår fast att de mänskliga rättigheterna är det som Skaparen gett oss. Alla amerikanska befattningshavare svärs in med orden ”Så hjälpe mig Gud”. Det vanligaste sättet som amerikanska presidenter avslutar sina tal på är ”Gud välsigne Amerika”. Den trohetsed som reciteras i amerikanska skolor beskriver USA som ”En nation under Gud”.

Vissa av dessa traditioner är över 200 år gamla; de har funnits nästan lika länge som USA. Men de senaste årtiondena har de varit under konstant attack från vänster.

Ett nationellt advokatsamfund försöker ta bort tio Guds bud från olika offentliga platser i USA. Det mest kända fallet var i Montgomery, Alabama. 2001 begärde samfundet att en platta med de tio budorden skulle tas bort från delstatsdomstolen. De hittade en domare som hade tillsatts av den dåvarande demokratiske presidenten, som tog upp fallet och skrev ett 76 sidor långt domslut, där han bland annat påstod att platsens ”högtidliga atmosfär”, freskerna bakom plattan och atmosfären som skapades av en bild av ett vattenfall utgjorde skäl till att ta bort de tio budorden. Han sade också att toppen på plattan liknade en öppen bibel, vilket gav åskådare anledning att ”känna det som om delstaten Alabama ställer sig bakom, favoriserar eller föredrar kristendom”.

Men redan 1980 hade Högsta domstolen förbjudit de tio budorden från att synas i offentligt finansierade skolor. Det här beslutet gav kraft åt en rörelse över hela landet för att ta bort de tio budorden från offentliga platser. I delstaten Utah erbjöd det här nationella advokatsamfundet till och med belöningar till dem som rapporterade om de plattor och plaketter som inte hade tagits bort än.

En federal domstol dömde den 26 juni 2002 att offentligt finansierade skolor inte får syssla med att ”svära eder” eftersom dessa inkluderar orden ”under Gud”. Den här domen upphävdes dock av Högsta domstolen den 14 juni 2004.

Det här är en pågående rättslig strid. Den amerikanska nationalsången, trohetseden, bön i skolan och liknande fenomen är under attack av ateister och vänsteraktivister.

Det är viktigt att klargöra att ”Gud”, såsom det används ovan, är en generell referens till det gudomliga eller ”Skaparen” som nämns i självständighetsförklaringen. Varje religion har sin egen förståelse av Skaparen. Därför främjar inte just ordet ”Gud” någon särskild religion eller strider mot konstitutionens tillägg. Att en så extrem rörelse för att förbjuda alla typer av offentligt prisande av Gud har uppstått i ett så djupt troende land som USA visar hur långt kommunismen har trängt in i rättssystemet.

Detta är ett bearbetat utdrag från den kinesiska boken Hur kommunismens spöke styr världen, skriven av ett redaktionellt team på den kinesiska utgåvan av Epoch Times.