Fler rödlistade fåglar
Två ejderhannar. Arten listas numera som starkt hotad. Foto: Jessica Gow/TT-arkivbild


Antalet rödlistade fågelarter har ökat med 21 procent. Till synes vanliga arter som gråkråka, skrattmås, björktrast och rödvingetrast hamnar i kategorin "nära hotad" i den nya rödlistan, som tas fram av SLU Artdatabanken och en rad expertkommittéer.

Ett snäpp värre, "sårbar", är det för simänder. Kricka och bläsand gör stjärtand och årta sällskap på listan. Orsaken är kraftiga populationsminskningar.

Av samma skäl flyttas dykänderna ejder, bergand och brunand från "sårbar" till "starkt hotad".

Populationen av ortolansparv har minskat med 85 procent under de senaste tio åren och arten bedöms nu som "akut hotad".

Däremot får sex arter lämna rödlistan: ängspiplärka, skäggmes, kungsfågel, brandkronad kungsfågel, gröngöling och sånglärka. För de fyra förstnämnda sannolikt tack vare mildare vintrar, för de två sistnämnda har populationsminskningen planat ut.