Debatt: Fem omständigheter kräver att utbyggnaden av 5G stoppas
En kvinna bär på en skylt om 5G vid en demonstration på Mariatorget i Stockholm den 22 november 2020. Foto: Sofia Drevemo


Strålskyddsstiftelsen begär att utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige ska stoppas med omedelbar verkan. Kravet vänder sig till regeringen, riksdagen, PTS, Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Fem omständigheter anges som skäl till kravet skriver Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen och Lennart Hardell, professor vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Följande fem omständigheter ligger till grund för vår begäran att utbyggnad av 5G stoppas:

1.    5G-tekniken leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i miljön. Detta massiva tillskott av mikrovågsstrålning utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa och mot allt levande i miljön. Omfattande vetenskaplig forskning visar att redan befintliga tekniksystem (2G, 3G, 4G, WiFi mm) som också sänder ut mikrovågsstrålning, men vid andra frekvenser och signalegenskaper, medför många hälso- och miljörisker.

2.    Den nya 5G-teknikens effekter på människors hälsa och miljön är helt outredda och det saknas forskning på effekter av verklig exponering för 5G-strålning. Det innebär att svenska folket utsätts för ett påtvingat farligt experiment.

3.    5G-utbyggnaden har inte förankrats demokratiskt utan påtvingas svenska folket utan demokratisk debatt och utan möjlighet till medbestämmande.

4.    5G-utbyggnaden har redan inletts och 5G har startats i flera storstäder under 2020. Det har bekräftats via många mätningar att 5G-utbyggnaden redan lett till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i den allmänna miljön och i människors bostäder. Ett stort antal människor vittnar samstämmigt om svåra hälsoproblem i form av främst huvudvärk, sömnlöshet, hjärtklappning, tinnitus, näsblod bland barn, utmattning, yrsel och andningsbesvär. Dessa symptom har sedan 50 år, beskrivits i den vetenskapliga litteraturen som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning. Mörkertalet av drabbade kan vara mycket stort.

Någon föregående utredning av miljöpåverkan av 5G har inte gjorts.

5.    Över 400 vetenskapsmän och/eller läkare kräver i en gemensam skrivelse att utbyggnaden av 5G stoppas tills skador på människa och miljö har utretts (5gappeal.eu). Denna 5G Appeal är publicerad i en vetenskapligt granskad artikel (så kallad peer-review).

5G-utbyggnaden bryter mot bland annat följande regelverk och konventioner:

1.    EU-direktivet 2001/42 gällande föregående bedömning av miljöpåverkan av planer som kan befaras medföra betydande miljöpåverkan. Någon föregående utredning av miljöpåverkan av 5G har inte gjorts. Forskning om effekter på hälsan och miljön av 5G-strålningen i sig samt i kombination med redan befintliga system (3G, 4G, WiFi med mera), saknas helt.

2.    Den svenska miljöbalkens 2:a kapitel. Anger att om en verksamhet kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet ska den inte tillåtas. Detta gäller 5G som medför kraftigt ökad mikrovågsstrålning. Befintlig forskning om effekter av strålning från tidigare telekomsystem har visat att mikrovågsstrålning kan skada människors hälsa och miljön på många sätt. (se www.5Gappeal.eu samt www.emfscientist.org)

3.    Århuskonventionen. Har inte respekterats. Allmänheten har inte getts någon möjlighet till medbestämmande om beslutet att bygga ut 5G och inte heller getts tillgång till någon information om vetenskaplig forskning på effekter av 5G:s nya frekvenser och utsändning av intensiv pulsad mikrovågsstrålning.

4.    Nürnbergkonventionen: Eftersom ingen forskning har studerat effekter för människors hälsa och miljön av 5G-strålning, utgör 5G-utbyggnaden ett stort påtvingat experiment med människors hälsa. Därmed bryter utbyggnaden mot denna konvention, som bland annat innebär att inga experiment får genomföras utan människors samtycke. Noggranna förberedelser ska även göras för att även mindre sannolika risker ska undvikas, vilket inte heller har gjorts. Ingen uppföljning av det påtvingade experimentets konsekvenser för människors hälsa och för miljön görs. Ansvariga myndigheter det vill säga Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten, åser endast passivt det oetiska storskaliga påtvingade 5G-experimentet.

Det gäller nu att välja mellan att agera för att skydda Sveriges befolkning eller att passivt åse att svenska folket utsätts för en påtvingad kraftig ökning av mikrovågsstrålning med potentiellt katastrofala följder.

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen och Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, tidigare överläkare och professor vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.

Åsikter som uttrycks i artikeln är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Epoch Times åsikter.

Vill du väcka debatt i en aktuell fråga? Välkommen att skriva en artikel, 5 000-7 000 tecken med blanksteg. [email protected]

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.