Kinesiska advokater uppmanar till reformer och lagstyre
Människorättsadvokaten Cheng Hai (längst till vänster) vid rättegången mot människorättsaktivisten Xu Zhiyong i Peking den 22 januari 2014, håller upp en banderoll där man kräver att tjänstemän ska avslöja sina tillgångar. Han har skrivit under ett brev till delegater i 12:e kongressen och till andra människorättsadvokater. Advokater i Kina har nyligen uttalat sig mot förföljelsen av dessa aktivister. (Boxun.com)


I ett öppet brev till delegater i den kinesiska regimens nationella folkkongress har medborgarrättsadvokater uppmanat dem att värna medborgarnas grundlagsskyddade rättigheter och rättssäkerheten.

Advokater till aktivister och deltagare i den Nya medborgarrörelsen manar delegater att vidta åtgärder för att få kommunistpartiets politik på rätt spår genom att hålla fast vid den kinesiska konstitutionen och skydda medborgarnas konstitutionella rättigheter. Det är en gräsrotsrörelse bestående av medborgare som förespråkar konstitutionalism och rättssäkerhet, och dess ledare åtalades och fängslades förra året. Åtalen fick stor uppmärksamhet i medier.

Man uppmanar delegater i andra mötet av Tolfte Nationella folkkongressen att konfrontera de fakta som kom fram genom rättegångarna förra året: att de kinesiska medborgarnas grundlagsskyddade rättigheter trampas på brutalt och att åsiktsfriheten begränsas på olagliga vis. Advokatgruppen rekommenderar att delegaterna ”instruerar de relevanta departementen för att omedelbart korrigera sina felaktiga metoder”.

Rättegångarna mot Nya medborgarrörelsens aktivister är klassiska fall där regimen kriminaliserar åsikter, säger advokaterna. Exempelvis dömdes Xu Zhiyong till fyra års fängelse för att ha ”samlat en folkmassa för att störa ordningen på offentlig plats”, en åtalspunkt som är flexibel att använda för att dölja den politiska avsikten i anklagelsen.

Xu, som grundade den Nya medborgarrörelsen, har förespråkat att tjänstemän ska avslöja vad de har för tillgångar, att juridiska reformer ska genomföras och att jämlika utbildningsrättigheter ska ges till barn till migrantarbetare. Domstolshandlingarna innehöll inga vittnesmål om att någon medborgare hade anklagat honom eller några anhängare för att ha stört någons lagliga rätt att använda offentlig plats, eller att det hade stört tillgången till allmän plats eller offentliga aktiviteter. Det som är mest förvånande är att Xu inte ens var närvarande vid de händelser som han åtalades för; han anklagades i stället för att ha orkestrerat händelser där folk vecklat ut banderoller på offentliga platser.

Kommunistpartiets undertryckande av medborgarnas åsikter är djupt oroande, konstaterar advokatgruppen. Sedan Xi Jinping kom till makten har han upprepade gånger meddelat att ”partiet borde tolerera skarp kritik”. De påpekar att verkligheten emellertid visar att inskränkningen av åsiktsfriheten har blivit värre och åsikterna på internet har begränsats värre än någonsin, samtidigt som de som förespråkar konstitutionell demokrati har fängslats.

Strävan efter konstitutionell demokrati har inte riktigt betraktats som en medborgares grundlagsskyddade rättighet, utan har i stället betraktats av polis och rättsväsendet som en dödssynd, säger advokaterna. Polisens maktutövning för att attackera medborgarnas politiska rättigheter går dock ostraffad.

Att lösa de stora problem som dagens Kina plågas av handlar inte om maktkoncentration, utan om lagstyre, resonerar advokatgruppen, och pekar på nationella problem, inbyggda i systemet, som går utanför vad det auktoritära styret är ansvarigt för.

Genom att ställa frågan om huruvida ett auktoritärt styre eller demokratiskt styre kommer att rädda Kina, har advokatgruppen sammanställt en kort lista med rekommendationer till delegaterna.

Advokaterna kräver en officiell utredning kring huruvida åtalen mot aktivisterna var lagliga, ett förslag om att avslöja tjänstemännens tillgångar, ett reviderat och rättvist system för mötesfrihet på offentliga platser, tillräcklig tillgång till utbildning för barn till migrantarbetare och en mekanism för att försäkra att medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter skyddas. Allt detta kommer att hjälpa Kina mot genuina reformer som gynnar landet, säger de.

Men i ett sista förslag råder advokaterna delegaterna att sluta åsidosätta medborgarnas grundlagsskyddade rättigheter samtidigt som man tillåter en liten klick utnyttja den offentliga makten för sin egen vinning. Om delegaterna fortsätter på det nuvarande spåret fruktar de en dyster framtid med allvarliga risker för ett långvarigt nationellt kaos.

Översatt från engelska