Politiker: Vallagen och rutiner måste ses över

Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) säger att rutiner inte fungerat i alla vallokaler. Foto: Tom Samuelsson


Under valdagen försvann valsedlar från vallokaler och problem uppstod vid rösträkningen. Flera partier har överklagat valresultatet, medan ansvariga säger att de har rättat misstagen och gör vad de kan för att undvika fel på grund av den mänskliga faktorn.

Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) anser att vallagen och rutiner vid röstningen måste ses över. Detta efter att Moderaterna i Umeå upptäckte att valsedlar med namn försvann från vallokaler under valdagen. Exempelvis såg en moderat som lämnat valsedlar i en vallokal att de saknades i alla tre båsen med valsedlar en stund senare när denne skulle rösta.

Riedl säger att när valsedlarna låg öppet på ett bord var det svårare att sabotera, och lättare för partierna att titta till dem. Sedan valet 2018 är bordet med valsedlar skymt.

– Det gör att det blir lättare för sabotage eftersom ingen ser dig. Då är det sagt att mellan varje person i vallokalen ska en personal gå in och säkerställa att alla valsedlar finns, men det har inte fungerat, säger han och fortsätter:

– Vi såg inte att det var specifikt riktat mot oss. Det kan ha varit en kombination, i Umeå, Västerbotten och landet, av att någon som ogillar ett parti tar och kastar bort de valsedlarna, och att man glömt att lägga ut.

Man såg vid olika tillfällen att det fattades M- och S-valsedlar.

– Vi såg inget mönster i det. Men det fungerade inte och så ska det inte vara i en modern demokrati som Sverige.

Riedl har deltagit som valobservatör i flera länder.

– I själva röstningsförfarandet ligger Sverige långt efter även nya demokratier. Det är för att vi har hög tillit, vilket är bra, men vi måste skärpa till röstförfarandet och rösträkningsprocessen.

Enligt Sebastian Bay, teamledare för valsäkerhet vid Valmyndigheten, finns det ingen statistik över hur vanligt det är att valsedlar saknas.

– Det finns flera anledningar till att det kan saknas valsedlar i en vallokal, från att partierna inte har hunnit dela ut parti- och/eller namnvalsedlar i den utsträckning partierna ansvarar för det, till att någon väljare eller annan person gömt eller avlägsnat valsedlar i ett försök att påverka valgenomförandet.

Sebastian Bay, teamledare för valsäkerhet, Valmyndigheten. Foto: Valmyndigheten

Till och med den 26 september 2022 hade Valmyndigheten fått 183 incidentrapporter kring saknade, tillagda, gömda, dolda eller omflyttade valsedlar. Bay tillägger att incidentrapporteringen är frivillig och därför kanske inte visar hela bilden.

Myndigheten kan inte bedöma i vilken utsträckning försvunna valsedlar påverkar röstningen.

– Men även om valsedlar saknas kan en väljare alltid rösta på valfritt parti genom att skriva partinamnet och eventuellt namn på kandidat på en blank valsedel.

Bay menar dock att det har stor påverkan på förtroendet för genomförandet av allmänna val.

Ett parti upptäckte en risk för att en del röster på partiet kunde vara felaktigt ogiltigförklarade. Andreas Sidkvist, ordförande i det nya partiet MoD, blev uppmärksam på det i Rapports inslag den 13 september som handlade om hur Länsstyrelsen Uppsala gick igenom röster som först bedömts som ogiltiga.

På en handskriven valsedel stod ”Mänskliga rättigheter och Demokrati”. Reportern konstaterade att något sådant parti inte finns och att rösten därför var ogiltig.

Sidkvist misstänkte då att det kan ha skett på fler ställen.

– Jag mailade alla länsstyrelser och till slut skrev alla att de godkände ”Mänskliga rättigheter och Demokrati” för att det är en del av vår partibeteckning, säger han och fortsätter:

– Sedan vet vi inte hur många röster som hade underkänts innan eller om de har räknat om dem, så vi överklagar och begär att de ogiltiga rösterna räknas om.

Han säger att de inte har haft valsedlar på så många ställen och han tror därför att det kan finnas några hundra eller tusen handskrivna röster som räknats som ogiltiga.

– Det har också hänt att personal i vallokalen tagit bort våra valsedlar eftersom de har trott att vi inte har funnits.

Andreas Sidkvist, ordförande för partiet MoD. Foto: Bilbo Lantto

En bättre lösning tycker han kan vara en gemensam valsedel för alla partier så som man har i Danmark.

– Att folk behöver skriva själva på lappar är ju en risk.

Om valet leder till mandat för partiet i någon kommun vet han inte än.

– Men man vill ju att alla röster ska räknas.

Solmaz Vikström, chefsjurist vid Länsstyrelsen Uppsala, säger att flera hundra små partier deltog i valet. Om rösträknarna är osäkra på en partibeteckning ska de kontrollera mot Valmyndighetens register.

– Grunden är att vi ska godkänna alla registrerade beteckningar.

Partiet var registrerat som MoD, men med undernamnet Mänskliga rättigheter och Demokrati.

– Det här syns inte direkt i registreringen så det missades att det fanns ett undernamn.

För att upptäcka den sortens misstag görs tre kontroller efter rösträkningsgruppen.

Solmaz Vikström, chefsjurist vid Länsstyrelsen Uppsala, säger att de har gjort allt de kan för att upptäcka om misstag har skett gällande ett nytt parti vid rösträkningen. Foto: Nirvana Gharni/PhotoswithNirvana

Vikström har haft kontakt med Andreas Sidkvist om länsstyrelsens hantering av rösterna. Vid händelsen stämde länsstyrelserna också av med varandra för att se att de gjorde likadant.

– Det visade sig att för det här partiet hade några, liksom vi, missat underbeteckningen. Efter det justerades det, så rösterna har inte ogiltigförklarats. Det är rättat nu, säger hon och fortsätter:

– Så vitt jag vet finns det inga röster som är ogiltigförklarade på de beteckningar som är godkända när det gäller MoD.

Hon trycker på att alla är välkomna att övervaka rösträkningen och tillägger att misstaget hade upptäckts även utan Rapports inslag. Länsstyrelsen för också dialog med valmyndigheten i frågor som rör valsedlar och hanteringen av dem.

I ett valdistrikt i Botkyrka kommun upptäcktes att antalet röster var fler än antalet röstberättigade. Enligt SvD hade 1 144 röster till riksdagsvalet räknats, medan 1 070 fick rösta.

Björn Pettersson, biträdande valsamordnare på Länsstyrelsen Stockholms län, berättar för Epoch Times att rösterna för två valdistrikt hade räknats i samma lokal.

– Röster för det ena valdistriktet hade räknats till det andra i stället.

Rösterna räknades dock bara en gång.

Björn Pettersson är biträdande valsamordnare vid Länsstyrelsen Stockholms län. Foto: Privat

Han säger att rösterna kan ha räknats till exempel på samma bord och blandats ihop, men att det nu är åtgärdat så att rösterna räknas till rätt distrikt.

Inför nästa val säger han att även om valnämnderna redan trycker på att valarbetarna måste hålla valdistrikten åtskilda så kan man vara tydligare.

– Folk sitter och kan vara väldigt trötta efter att ha jobbat en hel dag. På något sätt begicks det ett misstag. Det viktiga är att det är åtgärdat, säger han och fortsätter:

– Det är klart att det såg fel och konstigt ut, det tyckte vi alla, men det känns bra att det är utrett nu.

Valmyndigheten uppmanar valadministrationen att skicka in rapporter om incidenter inför eller under val. Även länsstyrelser och kommunala valnämnder tar emot rapportering.

Incidenter där medvetet illvillig mänsklig påverkan, systemfel eller naturhändelser som leder till en avvikelse från föreskriven ordning i vallagen, där avvikelsen skadar, eller riskerar att skada, genomförandet av allmänna val eller förtroendet för genomförandet av allmänna val kan rapporteras till Valmyndigheten.

Enligt Sebastian Bay, teamledare för valsäkerhet vid Valmyndigheten, hade man den 26 september fått in 282 incidentrapporter.

– Valmyndigheten använder inrapporterade incidenter för att stärka skyddet av allmänna val långsiktigt, säger han.

Incidenter kring röstning och rösträkning hanteras av den behöriga valmyndigheten – kommunal valnämnd eller länsstyrelse.

Valmyndigheten tillhandahåller vägledande ställningstagande, handböcker och manualer till länsstyrelserna och kommunerna som är regionala och lokala valmyndigheter. De ansvarar för att säkerställa bland annat en tillräcklig utbildningsnivå hos valarbetare. Valmyndigheten har inget tillsynsansvar över lokala eller regionala valmyndigheter.

Kontakta journalisten: [email protected]

Fakta

Överklagande av valresultat

Valresultat kan överklagas till riksdagens valprövningsnämnd till och med tio dagar efter att ett valresultat har tillkännagivits slutgiltigt.

Omval eller omräkning av röster beslutas utifrån 15 kapitlet 13–14 § vallagen. Det gäller om det har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning eller om någon har hindrat röstning, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt, och det med fog kan antas ha påverkat valutgången. I första hand gör man röstomräkning.

Valprövningsnämnden hade fram till den 27 september fått in 112 överklaganden av valresultatet till riksdagen. 19 av dessa kommer från olika partier.

2019 genomfördes omval till kommunfullmäktige i Falu kommun.

2015 genomfördes omval avseende val till kommunfullmäktige i Båstad kommun.

2011 genomfördes omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland och omval till kommunfullmäktige i Örebro kommun.

Källa: Valprövningsnämnden, Valmyndigheten