Emerson om hur människan tappar kontakten med högre makter
Häpnadsväckande vy över Meteora- och Rousanouklostret i solnedgång, Grekland. Klostren ligger på toppen av bergsformationerna. Foto: Shutterstock


Många tror på Gud eller en "universell ande"; andra upplever att de inte får kontakt med Gud. Att en googling på meningen "jag känner mig inte nära Gud" får nästan 3 miljoner träffar visar på att det är ett fenomen som berör många.

"Om vi söker efter någonting tycker vi helt klart att det är något vi inte har. Så om vi letar efter ett fridfullt sinne, trygghet, kärlek, självförverkligande måste detta vara egenskaper som vi tror att vi saknar (1)," skriver (fritt översatt) den amerikanska författaren Polly Berends i sin bok "Coming to Life".

Hur försöker vi fylla den saknaden? Idag, hur många gånger har du sökt "kontakt"? Hur många gånger har du kollat Facebook eller mail? Bakom detta tvångsmässiga kollande finns, som den amerikanska radiopersonligheten Brant Hansen uttrycker det "en känsla av hopp". Men vad är det vi hoppas på? Hoppas vi på att fylla ett tomrum?

En känsla av tomhet genererar oroskänslor. Vi kan hantera det med överdriven shopping, att äta eller andra tvångsmässiga beteenden. Kanske söker vi sätt att dra uppmärksamheten till oss själva. Men tänk om vi tittar åt fel håll när vi söker en lösning på det universella behovet av kontakt?

Den amerikanska författaren och filosofen Ralph Waldo Emerson hör till 1800-talets mest inflytelserika författare. Emerson bad oss lägga märke till hur mycket vi förlitar oss på vårt beräknande jag, den del av vårt tänkande som är upptaget med att jämföra, utvärdera, önska och planera nästa drag. Idag kallar vi det beräknande jaget för vårt ego – den omättliga, inre berättarrösten som vill styra vårt liv.

Emerson kommer med goda nyheter; det finns ett bättre sätt att ta sig fram i världen än att lyssna till vårt egos röst. I sin essä "The Over-Soul (översjälen)" skriver Emerson att vårt beräknande jag vantolkar vilka vi verkligen är (fritt översatt): "Det vi vanligen kallar människa, den ätande, drickande, planterande [planting], beräknande människan representerar inte, som vi känner honom, sig själv, utan förvränger sig själv."

Emerson leder oss i en annan riktning, att leva som ett uttryck av vår själ, som är evigt kopplad till "agerandets och tänkandets fontän" (fritt översatt):

"Honom [det beräknande jaget] respekterar vi inte, men om han skulle låta själen, vars organ han är, framträda i sina handlingar, skulle våra knän ge vika. När den andas genom hans intellekt är det genialiskt; när den andas genom hans vilja är det dygd; när den flödar genom hans tillgivenhet är det kärlek (3)."

Vad gäller den mur som avskärmar oss från Gud skriver Emerson att det inte finns "något hinder eller mur i själen varvid människan, resultatet, upphör, och Gud, orsaken, börjar (fritt översatt) (4)". Ändå upplever många av oss en mur: den där känslan av att vara avskärmad från Gud. Vårt hela självkoncept baseras på en problematisk tankeström som skapar upplevelsen av att vara avskiljd från Gud.

Muren vi bygger

Det finns många sätt att avskärma sig från Gud. Känslan av tomhet vidgas när vi förlorar oss i tankar: Om jag bara hade en kortare pendlingsväg, en bättre chef, en partner som var mer stöttande, barn som var tacksamma. Listan fortsätter i oändlighet. Vårt lidande är självförvållat.

Notera när du ändlöst ältar klagomål och kritik. Vi gillar klagandet så mycket att vi letar upp nya kändisar och politiker vars dåliga beteenden vi kan förakta.

Notera när ditt tänkande svävar iväg till det förflutna eller oroar sig för framtiden och tar dig bort från nuet. Tänk om vår upplevelse av livet beror på vilka tankar vi ger uppmärksamhet? I sin essä "Självförtröstan" skriver Emerson (fritt översatt): "Människan skjuter upp eller ser tillbaka; han lever inte i nuet utan återblickar och sörjer det förgångna, eller står på tå för att kunna se in i framtiden, utan tanke på de rikedomar som omger honom (5)."

Porträtt av Emerson 1859.

Lägg märke till hur ofta du försöker slipa på olika problem. Enligt Emerson är det bättre att låta Guds oändliga intelligens inspirera oss än att att låta tankarna mala:

"Här är lungorna av den inspiration som ger människan visdom, och som inte kan förnekas utan gudlöshet och ateism. Vi sitter i knät på en oändlig intelligens, som gör oss till mottagare av dess sanningar och organ för dess handlingar (fritt översatt) (6)."

När vi finner godhet i våra liv "gör vi inget av oss själva, utan lämnar en öppning för dess stråle (fritt översatt) (7)", skriver Emerson. Hans idéer utmanar vårt beräknande jag, den personliga makt som vi tror är källan till vår trygghet och godhet.

Vår personliga makt är svag. Emerson råder oss att "låta själen ha sin väg genom oss". Om dem som tror på personlig makt tänker Emerson (fritt översatt): "Viljans svaghet börjar när den enskilda ville vara något av sig själv (8)". Att förlita sig till personlig makt är som att försöka använda en dammsugare som inte är kopplad i eluttaget.

Mental tystnad river muren

Mahlers andra symfoni är en av de största iden klassiska musikkanon. Nyligen hade jag och min fru glädjen att höra denna spektakulära och eteriska musik.

När den sista noten tonade ut ställde sig publiken upp med en dundrande applåd. Dirigenten uppmärksammade de enskilda musikerna i orkestern.

När piccoloflöjtspelaren ställde sig upp ropade en man bakom mig, högt så att det hördes över allt tumult, till sitt sällskap: "Den bästa piccolo jag någonsin har hört var i slutet av den första satsen i Sjostakovitjs tia".

Tyckte sällskapet att han var en tölp, eller gillade han att bli "utbildad"? Vem vet? Jag fick en tankeställare: Mannen fick mig att stanna upp och minnas hur ofta mitt beräknande jag berövar mig på ögonblicket. Tankarna kan ägna sig åt långdragna jämförelser, men vi behöver inte hålla tag i dem.

Guds röst är tystare än egots röst. Är du upptagen av tankar hela dagarna? Om så är fallet, lägg märke till hur ditt tänkande håller Gud borta. Lägg också märke till hur motvillig du är till att avstå från detta vanemässiga tänkande. Att förlita sig på denna tankeström är att välja bort Gud, varnar Emerson.

För om vi villigt medger hur mycket stress vårt tänkande orsakar öppnar vi upp en tyst rymd i nuet. Våra sinnen börjar sakta ned. I den relativa tystnaden kommer du, enligt Emerson, att höra det "rätta ordet": "Det finns vägledning för var och en av oss, och genom att lyssna anspråkslöst kommer vi att höra det rätta ordet (fritt översatt) (9)."

Emersons väg till Gud kräver inte något mer än så. Muren som avskärmar oss från Gud är inget annat än en manifestation av vårt ältande. Om vi inte låter tankarna mala öppnas en rymd där vi kan andas in visdom, dygd och kärlek som flödar från vår kontakt med Gud. Guds nåd är vår födelserätt, skulle Ralph Waldo Emerson säga.

Denna artikel publicerades först på Intellectual Takeout och har översatts från engelska. Författaren Barry Brownstein är professor emeritus i ekonomi och ledarskap vid University of Baltimore. Han har skrivit boken "The Inner-Work of Leadership". Du kan prenumerera på Barrys uppsatser via Mindset Shifts.

Fotnoter:

1. Originalcitat av Polly Berends, ur boken "Coming to Life": “If we are looking for something, clearly we don’t think we have it. So if we are looking for peace of mind, security, love, fulfillment, these must be qualities we think we lack.”

2. Originalcitat av Ralph Waldo Emerson, ur essän "The Over-Soul": “What we commonly call man, the eating, drinking, planting, counting man, does not, as we know him, represent himself, but misrepresents himself.”

3. Originalcitat av R W Emerson: “Him [the calculating-self] we do not respect, but the soul, whose organ he is, would he let it appear through his action, would make our knees bend. When it breathes through his intellect, it is genius; when it breathes through his will, it is virtue; when it flows through his affection, it is love.”

4. Originalcitat av R W Emerson: “no bar or wall in the soul where man, the effect, ceases, and God, the cause, begins.” 

5. Originalcitat av R W Emerson, ur boken "Självförtröstan": “Man postpones or remembers; he does not live in the present, but with reverted eye laments the past, or, heedless of the riches that surround him, stands on tiptoe to foresee the future.”

6. Originalcitat av R W Emerson: “Here are the lungs of that inspiration which giveth man wisdom, and which cannot be denied without impiety and atheism. We lie in the lap of immense intelligence, which makes us receivers of its truth and organs of its activity.”

7. Originalcitat av R W Emerson: “we do nothing of ourselves, but allow a passage to its beam.”

8. Originalcitat av R W Emerson: “let the soul have its way through us.”

9. Originalcitat av R W Emerson: “There is guidance for each of us, and by lowly listening we shall hear the right word.”