Ökad otrygghet bland stockholmare
Var femte tillfrågad länsbo i Stockholm uppgav i undersökningen att de känt sig otrygga i sitt bostadsområde under dagtid. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT-arkivbild


En medborgarundersökning som genomförts av länsstyrelsen i Stockholm visar att otryggheten bland de tillfrågade har ökat.

Var femte tillfrågad länsbo uppgav i undersökningen att de känt sig otrygga i sitt bostadsområde under dagtid. Det är en fördubbling jämfört med de 11 procent som gav motsvarande svar i undersökningen 2011, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

23 procent av de tillfrågade har ofta eller ibland oroat sig för att utsättas för våld eller hot om våld under det senaste året, vilket är en ökning med åtta procent sedan 2011.

Var tredje tillfrågad uppger att de någon gång under det senaste året avstått från någon aktivitet på grund av oro för att utsättas för brott. Även det är en ökning jämfört med 2011 då 20 procent svarade samma sak.

"Otryggheten har ökat kontinuerligt under de åtta år som länsstyrelsen har genomfört medborgarundersökningar, men förändringarna mellan varje undersökningstillfälle är relativt små. Jämfört med undersökningen 2017 har otryggheten ökat något medan andelen som oroar sig för att utsättas för våld eller hot om våld ligger kvar på ungefär samma nivå", säger Gunhild Graseman, analytiker på länsstyrelsen i Stockholm, enligt pressmeddelandet.

(TT)

Fakta

Så gjordes undersökningen

(TT)

Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört medborgarundersökningar vartannat år sedan 2011.

Ett urval länsbor besvarar frågor om boende, miljö, kommunikationer, arbete, trygghet, ekonomi med mera.

2019 års undersökning omfattar 14 000 personer i åldrarna 18–85 år.

Frågeformuläret kunde besvaras digitalt eller på papper under perioden februari–maj 2019.

Svarsfrekvensen om 44 procent innebär att undersökningen bygger på svar från 6 200 länsbor.

Källa: länsstyrelsen i Stockholm